Begeleidingskunde

Kerntaak

In de begeleiding gaat het om het vergroten of versterken van het zelfsturend vermogen bij het definiëren van vragen en het oplossen van problemen.
Begeleidingskunde slaat de brug tussen beleid en uitvoering, tussen wat bedacht wordt en wat daadwerkelijk gebeurt. Het gaat er daarbij om een bedrijf over de gehele linie te helpen om te reflecteren op deelprocessen en hun functie in het geheel.
Bezig zijn om met elkaar een beweging tot stand te brengen die zowel bijdraagt aan het doel van de instelling, organisatie of bedrijf, als ervoor zorgt dat je het goede kunt doen. En met het goede bedoel ik dan in ethische, esthetische en instrumentele zin. (Normatieve professionalisering).

Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Hoge werkdruk, fusies, marktwerking: nieuwe ontwikkelingen en noodzakelijke veranderingen vragen veel van organisaties en hun mensen. Soms wordt het doorvoeren van veranderingen belemmerd. Door gedrag van medewerkers of afdelingen, maar ook door de context van de organisatie waarbinnen wordt gewerkt. Hoe verloopt de onderlinge samenwerking, wat zijn de knelpunten, hoe bevinden de verschillende spelers zich in het organisatorische krachtenveld? De begeleidingskundige speelt een sleutelrol in de afstemming tussen een mensgerichte benadering en een bedrijfsmatige aansturing van organiseren.

De begeleidingskundige problematiseert belemmeringen in de professionele speelruimte en het krachtenveld van de organisatie teneinde missie en doelstellingen voor alle partijen optimaal te realiseren. Dit doet we door de belemmeringen te herkaderen als complexe verandervraagstukken binnen organisaties. Dat gebeurt in de vorm van analyse, coaching, supervisie en intervisie. Ook het met elkaar in gesprek brengen van betrokken partijen bij belemmeringen (één-op-één of met meerdere partijen) speelt een belangrijke rol in de aanpak. De begeleidingskundige begeleidt zowel individuele medewerkers en managers, als teams en afdelingen. Hij richt zich op wenselijke veranderingen binnen de werksituatie van een medewerker, creëert nieuwe mogelijkheden en houdt daarbij rekening met het maatschappelijk veld waarin de organisatie opereert.